Reklamační řád

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího (viz kontaktní údaje).

Záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Podmínkou záruky je, aby Kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu Prodávajícího na dodané zboží. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána.

Uplatněna může být výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od převzetí zboží, není-li výslovně sjednáno jinak.

Záruka se nevztahuje na 
a) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 
b) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním či nedovoleným zásahem do zboží
c) vady vzniklé po uplynutí záruční lhůty
d) vady způsobené vlivem živelných katastrof

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.

Pokud je doručené zboží vadné či poškozené již při převzetí, je Kupující povinen o této skutečnosti Prodávajícího neprodleně vyrozumět.

O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje Prodávající. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.