Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 
1. Úvod
Následující obchodní podmínky (dále jen OP) jsou platné pro nákup v internetovém obchodě "knihyABB", který je provozován společností Knihy ABB s.r.o, IČO: 08335613, se sídlem v Praze (dále jen Prodávající) a upravují obchodní vztahy mezi ním a Kupujícím v souladu s právním řádem České republiky. Kupující má možnost se před učiněním objednávky s OP seznámit a podáním objednávky potvrzuje, že tak učinil.
Kupujícím je míněn Spotřebitel coby fyzická osoba nebo Podnikatel (osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku, přípaně osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.
 
2. Kupující
Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu své kontaktní údaje potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se Spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Právní vztahy Prodávajícího s Podnikatelem, výslovně neupravené těmito OP případně individuální Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
 
3. Osobní údaje
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů - jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jako „osobní údaje“) - pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Prodávající může zpracováním osobních údajů Kupujícího pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Ochranu osobních údajů přesněji řeší "Podmínky ochrany osobních údajů", které jsou součástí obchodních podmínek. (viz níže)
 
4. Uzavření kupní smlouvy
Uzavření kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se realizuje skrze objednávkový systém eshopu, kdy kupní Smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Přijetí objednávky je následně Prodávajícím potvrzeno zasláním emailové zprávy na uvedený email Kupujícího, toto potvrzení ale nemá na vznik Smlouvy vliv.
Kupující může objednávku zrušit do 24 hodin po objednání bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno, o čemž je kupující mailem informován. Pokud zboží odesláno bylo a kupující objednávku zruší po 24 hodinách, je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů, především nákladů na dopravu.
Přijaté objednávky jsou závazné a po 24 hodinách po objednání je lze zrušit pouze po telefonické dohodě s prodávajícím.
Prodávající má právo požadovat po kupujícím zaplacení storno poplatku, jeho výše je zpravidla 20% z ceny objednaného zboží a náklady na dopravu. Prodávající má právo požadovat storno poplatek i v případě, že kupující si zboží nepřevezme. Prodávající pozbývá nárok na úhradu storno poplatku v případě, že nedodrží dodací lhůtu, která je uvedena u objednaného produktu.
Vzniklou kupní Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající i Kupující zavazují řídit těmito obchodními podmínkami.
 
5. Platba a doprava
Odesláním objednávky Kupující akceptuje cenu objednaného zboží platnou v den objednání. Ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím nabízeny.
Náklady na dopravu jsou uvedeny v sekci "Jak nakupovat“. Zboží je zasíláno pojištěné podle hodnoty zboží. Při převzetí zásilku zkontrolujte, jestli není poškozená a případné vady způsobené dopravou řešte přímo s dopravcem.
Náklady na balné nese Prodávající.
Platební podmínky jsou uvedeny v sekci "Jak nakupovat“.
Zboží je až do okamžiku zaplacení majetkem Prodávajícího. Splatnost v případě platby bankovním převodem je 7 dnů od data vyhotovení objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.
Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.
V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
 
6. Dodací lhůta
Pokud zboží není aktuálně na skladě nebo si jeho objednání vyžádá delší dobu, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou. V tomto případě může kupující svou objednávku do 72 hodin zrušit. Obvyklá lhůta dodání zboží je 3-7 dní v závislosti na provozních možnostech, dostupnosti zboží, dodacích lhůtách přepravce či na platebních podmínkách.
Prodávající splní dodávku zboží odesláním zboží prostřednictvím přepravce.
 
7. Reklamační řád
Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího (viz kontaktní údaje).
Záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Podmínkou záruky je, aby Kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu Prodávajícího na dodané zboží. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána.
Uplatněna může být výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od převzetí zboží, není-li výslovně sjednáno jinak.
Záruka se nevztahuje na
a) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
b) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním či nedovoleným zásahem do zboží
c) vady vzniklé po uplynutí záruční lhůty
d) vady způsobené vlivem živelných katastrof
U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.
Pokud je doručené zboží vadné či poškozené již při převzetí, je Kupující povinen o této skutečnosti Prodávajícího neprodleně vyrozumět.
O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje Prodávající. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.
Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.
 
8. Zákaznický účet
Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
9. Odstoupení od Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce (dle s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím, po předchozím vrácení zboží, zaslána kupní cena zboží (tj. bez ceny poštovného) na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je Podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.
 
10. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2018 a jsou k dispozici na e-shopu Prodávajícího.
Prodávající je oprávněn tyto "OP" kdykoliv změnit.
 

Podmínky ochrany osobních údajů
 
I.
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Knihy ABB s.r.o., IČO: 08335613, se sídlem v Praze (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: http://knihyABB.cz
email: info@knihyABB.cz
telefon: +420 722 019 750
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 
IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (PrestaShop) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 
VI.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII.
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 8. 2019.